Ви є тут

Основні функції роботи відділів

05.05.2021

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛІВ

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

 

Відділ технологій рослинництва, насінництва та меліорації 

1. Розробляє напрями розвитку конкурентоспроможного землеробства, здійснює заходи щодо економічного стимулювання товаровиробників, спрямовує їх діяльність на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинництва, овочівництва та садівництва, в обсягах, що забезпечують продовольчу безпеку області.

2. Вносить в межах компетенції пропозиції керівництву щодо надання передбаченої законодавством підтримки підприємствам галузей агропромислового виробництва, в тому числі фермерським і особистим селянським господарствам, шляхом залучення їх на конкурсних засадах до виконання відповідних державних, регіональних цільових програм.

3. Розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності в ринкових умовах, організації виробництва продукції рослинництва, овочівництва та садівництва.

4. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу згідно вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

5. Сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, застосуванню сучасних систем землеробства та енергозберігаючих технологій, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, розробці заходів і планів роботи спрямованих на перспективу щодо сучасних технологій та механізації процесів у галузі рослинництва.

6. Сприяє розвитку регіонального ринку насіння, мінеральних добрив, засобів захисту, сільськогосподарських машин і обладнання, вносить рекомендації щодо норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки.

7. Сприяє в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва.

8. Долучається до організації виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового комплексу.

 

Відділ фінансового забезпечення, прогнозування агропромислового виробництва, залучення інвестицій та впровадження прграм сільського розвитку

1. Проведення державної фінансової політики в умовах ринкових відносин, координація роботи з фінансовими, банківськими, податковими, страховими органами державної влади з відповідних питань.

2. Фінансове забезпечення розвитку підприємств, організацій області в частині витрат, що фінансуються за рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів, інших централізованих джерел.

3. Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей.

4. Надання допомоги підприємствам, установам та організаціям в організації та дотриманні правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

5. Аналіз виконання обов’язків перед бюджетом, здійснення оперативних заходів щодо усунення недоліків порушень у фінансовій діяльності та звітності.

6. Здійснення поточного фінансування видатків за рахунок державного та обласного бюджетів.

7. Підготовка пропозиції Мінагрополітики та облдержадміністрації з питань прогнозування розвитку агропромислового виробництва.

8. Здійснення реалізації державної політики з питань оплати праці, економічного аналізу на підприємствах в галузях агропромислового виробництва.

9. Забезпечення розробки та виконання регіональних інноваційно- інвестиційних прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва, проведення моніторингу залучення інвестиційних ресурсів в сільське господарство.

10. Розробка рекомендації по дотриманню вимог Галузевої угоди та аналіз стану її виконання.

11. Забезпечення в межах повноважень, визначених законодавством, додержання сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності вимог законодавства з оплати праці.

12. Розробка балансів виробництва і використання основних видів сільськогосподарської продукції.

 

Відділ управління персоналом, адміністративного забезпечення та мобілізаційної роботи

1.  Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи, розгляд матеріалів та підготовка  документів для заохочення та нагородження працівників АПК, здійснення  контролю в апараті Департаменту за дотриманням Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби; забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації спеціалістів АПК,  а також організації  навчання працівників апарату.  Робота по виконанню Плану антикорупційних заходів.

2.  Розробка планів роботи Департаменту.

3.  Організація роботи із засобами масової інформації.

4. Здійснення підготовки матеріалів до нарад, колегій, їх документальне оформлення.

5. Організація роботи із зверненнями громадян.

6. Здійснення контролю стану виконання актів і доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрації, наказів Мінагрополітики та інших контрольних листів і звернень громадян,

7. Забезпечення  виконання вимог керівних та інших документів з питань забезпечення режиму секретності.

8. Забезпечення  розробки розділу по службі захисту сільськогосподарських рослин і тварин Плану цивільного захисту області. Розробка плану мобілізаційної підготовки.

9. Ведення реєстрації прийому громадян начальником Департаменту.

10. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Департаменту, працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення інтересів Департаменту в судах, підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства, спрямування та координація правової роботи, здійснення методичного керівництва та перевірка її проведення у структурних підрозділах Департаменту, спрямування та координація роботи щодо впровадження антикорупційного законодавства, заходів запобігання корупції, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Департаменті.

 

Відділ технологій тваринництва, селекційно-племінної роботи та переробної промисловості

1. Реалізація державної політики з питань роботи галузі тваринництва, здійснення заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки регіону.

2. Розробка основних напрямів розвитку галузі тваринництва, впровадження прогресивних технологій у виробництво тваринницької продукції галузі харчової та переробної промисловості.

3. Організація роботи обласних служб та сільськогосподарських підприємств з питань поліпшення ведення селекційно-племінної роботи.

4. Координація роботи м’ясопереробних, молокопереробних підприємств, цукрових заводів, підприємств борошномельної та круп’яної промисловості, комбікормові та олійно-жирові підприємства, а також інших підприємств харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції.

5. Розробка заходів на забезпечення продовольчої безпеки в області та  участь у формуванні регіональних продовольчих ресурсів, ведення моніторингу та аналізу стану наповнення регіональних запасів продовольства.

6. Координація діяльності регіонального відділення Аграрного фонду та здійсненні заходів щодо співпраці з ним сільгосптоваровиробників.

7. Забезпечення виконання обласної програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року за відповідними напрямами.

8. Надання адміністративної послуги (облік, зберігання, заповнення і видачу сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів).

9. Підготовка та проведення нарад, семінарів, конференцій з актуальних питань роботи галузі тваринництва та переробних галузей.

10. Участь у розробці і здійсненні в області заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, елеваторів, заготівельних пунктів, оптових та оптово-продовольчих ринків.

11. Організація роботи по наданню у користування на умовах оренди водних об’єктів та земельних ділянок  водного фонду.

12. Забезпечення роботи комісій з надання статусу спеціальної сировинної зони сільськогосподарським підприємствам та присвоєння статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві.

13. Забезпечення виконання державних програм підтримки галузі тваринництва.

14. Співпраця з науково-дослідними та навчальними аграрними закладами, з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду.

15. Долучається до організації виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового комплексу.

 

Відділ моніторингу використання земельних і водних ресурсів

1. Здійснює повноваження у сфері регулювання земельних відносин, зокрема, організацію роботи з розпорядження землями державної власності, у випадках передбачених ст. 17 Земельного кодексу України.

2. Здійснює повноваження щодо врегулювання земельних відносин згідно з вимогами законодавства в частині моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення, земель водного фонду, запобігання нецільовому використанню земель, дотримання вимог законодавства щодо охорони земель та навколишнього природного середовища.

3. Забезпечує організацію і реалізацію напрямку з питань використання та надання у користування на умовах оренди водних об'єктів та земельних ділянок водного фонду.

4. Координує, в межах делегованих Полтавською обласною державною адміністрацією повноважень, здійснення державного контролю за використанням земель, зокрема приймає участь у проведенні аудиту використання земель сільськогосподарського призначення та земель водного фонду державної та комунальної власності.

5. Сприяє проведенню інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, зокрема за рахунок коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

6. Сприяє в межах своїх повноважень та чинного законодавства у впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій, створенні систем інформаційних ресурсів.

7. Сприяє організації і реалізації напрямку з питань використання та надання у користування на умовах оренди водних об'єктів та земельних ділянок водного фонду для рибогосподарських потреб.

8. Забезпечує супровід паспортизації водних об'єктів, придатних для риборозведення.

9. Забезпечує приймання та опрацювання документів, передбачених нормативно-правовими актами, для виділення у користування або у власність земельних ділянок із земель державної власності, розпорядження якими належить до повноважень Полтавської обласної державної адміністрації.

10. Здійснює моніторинг сплати орендної плати за користування земельними ділянками водного фонду та розташованими на них водними об'єктами.

11. Організовує проведення: засідань робочих груп з упорядкування земельних відносин та водних об'єктів; нарад, семінарів, конференцій та інших заходів з питань, що стосуються роботи відділу.

12. Бере участь у розробці проектів цільових програм, аналітичних матеріалів і довідок, планових показників у межах наданих повноважень.

13. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань щодо дотримання вимог земельного законодавства з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі, в оренду.

14. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що стосуються повноважень відділу.